All posts tagged "สายไฟคอนโทรล"

สายคอนโทรล
เทคโนโลยี

สายคอนโทรล สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็ก

ภูดิศ เรืองเดชมนตรีกันยายน 5, 2019